Domů Odkazy I Odkazy II Formulář Rejstřík
Veřejné osvětlení

 

SVO Praha Vývoj v ČR

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

 

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 
   
 
bullet Unikátní publikace mapující historii osvětlení Prahy právě vychází       >>>  139 kb
bullet Světelné zdroje  technické minimum    >>>      Světelné znečištění  terminologie   >>>
bullet PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ   >>>
 
bullet  Zapnutí - vypnutí veřejného osvětlení 
Východ a západ slunce ve všech časových pásmech, jmenný, historický a mezinárodní kalendář   >>> 
bullet Tabulka stožárů a stožárových pouzder
bullet Technické listy - trakční stožáry, výložníky
bullet Měření odběru elektrické energie ve sloupu VO
bullet Další soubory norem naleznete
Český normalizační institut
bullet

NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ  >>> 

bullet

 V 06/2005 nabyla účinnosti česká verze evropské normy pro osvětlení pozemních komunikací:
ČSN EN 132 01-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 132 01-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN EN 132 01-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
Současně vyšla Změna 3
ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení.
Pro výpočty a měření osvětlení pozemních komunikací platí od 06/2005 výhradně požadavky podle uvedené evropské normy.
 

bullet Starý soubor norem pro VO:
ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení
ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací
ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic
ČSN 36 0061 Osvětlování železničního prostranství
ČSN 36 0051 Osvětlování povrchových dolů pro těžbu nerostných surovin

Pouze návrh české verze
 >>>   ( zip.64 kB )
.......................... Přechody
Příloha B (informativní)
Osvětlení přechodů pro chodce
Přechody pro chodce vyžadují v některých případech zvláštní pozornost. V některých státech existují národní normy, které uvádějí další návod vztahující se k národní praxi.
Lze-li běžnou osvětlovací soustavou zajistit dostatečně vysokou úroveň jasu povrchu komunikace v místě přechodu, je možné vhodným umístěním běžných uličních svítidel dosáhnout dostatečného negativního kontrastu, při kterém je chodec na přechodu vnímán jako tmavá silueta na světlém pozadí.
Místní osvětlení přídavnými svítidly se používá v případě, pokud chceme přímo osvětlit chodce na a u přechodu a upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost přechodu.
Typ přídavných svítidel a jejich umístění a orientace vůči přechodu pro chodce musí být zvolen tak, aby bylo dosaženo pozitivního kontrastu a zároveň, aby nedošlo k nadměrnému oslnění řidičů. Jedním z řešení je umístění svítidel v malé vzdálenosti před přechodem z pohledu řidičů přijíždějících motorových vozidel tak, aby chodce osvětlovala ze směru přijíždějících vozidel. V případě komunikace s obousměrným provozem je třeba svítidla umístit před přechodem v každém z obou směrů jízdy na té straně komunikace, po níž vozidla k přechodu přijíždějí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením svítivosti.
Místní osvětlení by mělo dostatečné osvětlení chodců ze strany přijíždějících vozidel v celé oblasti pře-chodu. Svislá osvětlenost chodců musí být výrazně vyšší než vodorovná osvětlenost přilehlé komunikace zajištěná běžnou osvětlovací soustavou komunikace. V oblastech na obou koncích přechodu, kde chodci čekají před vstupem do jízdního pásu, je také nutno zajistit dostatečnou osvětlenost. Osvětlení omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás kolem něj vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost.
 
bullet Ignorování či podceňování podílu JEDNOTLIVÝCH prací PŘI ODSTRAŇOVÁnÍ KABELOVÝCH PORUCH A ŠKOD má nedozírné následky. V grafu nejsou zahrnuty náklady na inženýrskou činnost a materiál ( spojky, stožáry, výzbroje, svítidla ).  

  
 

Cesty ke snižování energetické náročnosti a nákladů na provoz osvětlovací  soustavy   všeobecně

 

Sníženi spotřeby elektrické energie a celkových nákladů na provoz osvětlovací soustavy  lze dosáhnout

bullet

kvalitním návrhem osvětlovací soustavy

bullet

využíváním světelných zdrojů s vysokou hodnotou měrného výkonu

bullet

použitím moderních a kvalitních svítidel s vysokou užitnou hodnotou 

bullet

regulací
 

  Za účelem dosažení výhod, které umožňuje regulace, musí být splněny základní podmínky
bullet přizpůsobení osvětlení individuálním požadavkům uživatele 
bullet dosažení požadovaného osvětleni v závislosti na hodnotě denního osvětlení vytvořením možnosti plynulého přizpůsobeni podílu umělého  osvětleni
bullet dosaženi požadovaného osvětlení v závislosti na technickém stavu osvětlovací soustavy vyrovnáním rozdílu mezi časově počátečním a konečným stavem soustavy
bullet snížení příkonu soustavy podle povoleného maximálního odběru využitím možnosti okamžitého sníženi spotřeby bez úplného vypnutí osvětleni
 

Stávající soubory norem ČSN - výběr
ČSN 36 0050-1 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování
ČSN 36 0050-2 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování
ČSN 36 0050-3 Osvětlení v podzemí dolů. Světelně technické základy navrhování

ČSN 36 0340-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu
ČSN 36 0340-2 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu
ČSN 36 0340-3 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu

ČSN 36 0010 Měření světla. Kmenová norma

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 2: Měření denního osvětlení
ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 3: Měření umělého osvětlení

ČSN 36 0016 Světelná měření ve filmové, televizní, fotografické technice...

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

Seznam doplňovaných norem
ČSN 33 2000 - 7 - 714  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení / 19.7.2001