Doprava, zábory veřejného prostranství

1. Jaká je definice pojmu “veřejné prostranství”?
Všeobecně platí, že veřejné prostranství je prostor, kde není omezen přístup, tzn. že je toto místo přístupné každému bez omezení a nezáleží na vlastnictví pozemku.

2. Co je to “zábor”?
Záborem rozumíme dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška Magistrátu hl. m. Prahy.
Příklady záboru:
umístění stavebního zařízení ( kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
prováděný výkop
reklamní stojany do 0,6 m2
umístění stánku na tržišti i mimo něj
umístění lunaparků, cirkusů , kolotočů ap.
stolečky a židle před prodejnou
kulturní akce
sportovní akce

3. Kdo musí o zábor požádat, u koho a co k žádosti potřebuji a kolik mě přibližně zábor bude stát?
Povinnost požádat o zábor má každý, kdo pro svou činnost tento zábor potřebuje. Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty a k vyměření částky za zábor až 10 x vyšší, než je obvyklé.
O zábor je potřeba podat žádost v odboru dopravy. K žádosti se připojuje situační nákres zabraného prostranství, souhlas majitele pozemku (majitelem pozemku bývá zpravidla Technická správa komunikací (chodníky, vozovka) nebo správa zeleně (parkové cesty, náměstí), termín záboru, rozsah záboru v m2, účel záboru a nacionále odpovědné osoby k jednání. Sazbu místního poplatku určuje vyhláška hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tj. rozsah záboru v m2 x počet dnů záboru. Nejčastější zábory jsou na umístění stavebních zařízení a reklamní tabule, kde je sazba 10 Kč/m2/den. Ostatní sazby se liší dle druhu záboru. Správce poplatku může v jednotlivých odůvodněných případech zmírnit či prominout poplatek, ale pouze na základě Vaší žádosti o snížení či prominutí poplatku. Při podání žádosti o prominutí nebo snížení místního poplatku se platí správní poplatek ve výši 200 Kč. Kromě místního poplatku se za vydání rozhodnutí platí ještě správní poplatek (100 Kč pro zábor do 10 dnů, 500 Kč od 11 dnů do 6 měsíců a 1000 Kč od 6 měsíců do 1 roku) a nájemné majiteli veřejného prostranství.

4. Zaplatil jsem za pronájem pozemku, musím ještě platit za zábor?
ANO, poplatek za užívání veřejného prostranství nemá nic společného s nájemným za pozemek.

5. Je záborem veřejného prostranství, když stavím a přivezou mi stavební materiál?
ANO. Složení stavebního materiálu (byť na 1 den ) je také zábor.

6. Považuje se za zábor umístění reklamní (naváděcí ) tabule?
Každé reklamní zařízení do velikosti 0,6 m2 je záborem a rozhoduje o něm odbor dopravy bez ohlášení stavebnímu úřadu. Větší zábory podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení na odboru výstavby, ale rozhodnutí (povolení) na základě stavebního povolení nebo ohlášení vyřizuje odbor dopravy.

7. Který pozemek mohu využít k záboru?
Požádat o zábor můžete teoreticky na každém veřejném pozemku. Je nutné mít vždy i souhlas majitele pozemku. Odbor dopravy Úřadu městské části Praha při schvalování záboru přihlíží vždy v první řadě k dopravním hlediskům, příp. k ochraně životního prostředí a zeleně, a proto se jeho stanoviska a následně rozhodnutí váží na konkrétní stanoviště a nelze na toto obecněji odpovědět.

8. Při záboru jsem poškodil trávník (chodník, ...), musím zjednat nápravu?
ANO, pozemek po skončení záboru musí být uveden do původního stavu v termínu, který určí odbor, jež vydal povolení k záboru. Obvykle je tímto termínem poslední den záboru.

Co když .., definice

9. Co mám udělat, když u nás na křižovatce nesvítí semafor?
Oznamte poruchu firmě ELTODO, která udržuje a opravuje signalizační zařízení na tel.: 472 98 01, 61 71 05 69.

Došlo k poruše (poškození ) – kam to mohu nahlásit ?
10. Vodovodní řád – poruchu vody nahlásit na centrální dispečink vodáren, tel.: 67 31 05 43

11. Kanalizace – poruchu nahlásit na tel. : 82 32 13, 43 11 75 či 44 46 57 76

12. Komunikace (chodníku) – nahlásit Technické správě komunikací, tel.: 22 23 24 58 nebo 22 23 24 53, případně odboru dopravy Úřadu městské části Praha

13. Veřejného osvětlení – nahlásit firmě ELTODO upřesněním, zda jde o parkové světlo nebo o světlo pro komunikaci, tel.: 61 71 05 67, 791 76 77, 73 76 83 85, příp. odboru dopravy Úřadu městské části Praha

14. Dopravního značení či jiného pevného dopravního zařízení – oznámit Technické správě komunikací, tel.: 53 15 48, příp. odboru dopravy Úřadu městské části Praha

15. Světelného signalizačního zařízení – oznámit poruchu firmě ELTODO, která udržuje a opravuje tyto zařízení, telefon : 472 98 01, 61 71 05 69

14. Na komunikaci (parkovišti ) je vrak vozidla. Komu je to možné ohlásit?
Vrak vozidla lze nahlásit Technické správě komunikací nebo odboru dopravy Úřadu městské části Praha

15. Chci požádat o umístění stavebního materiálu, umístění reklamního zařízení na chodníku ap. povoluje odbor dopravy Úřadu městské části Praha. K žádosti se připojuje situační nákres zabraného prostranství, souhlas majitele pozemku (majitelem pozemku bývá zpravidla Technická správa komunikací (chodníky, vozovka) nebo správa zeleně (parkové cesty, náměstí), termín záboru, rozsah záboru v m2, účel záboru a nacionále odpovědné osoby k jednání.

Zdroj: http://www.praha2.cz